Priyanka Chopra hottest Maxim October 2011 photo shoot

Priyanka Chopra in a hot new photo shoot for Maxim India October 2011 issue. (HQ photos)

Priyanka Chopra hottest Maxim October 2011 photos 02

Maxim India has declared Priyanka Chopra the hottest girl of 2011.