Priyanka Chopra at MTV Music Awards 2013 02

Priyanka Chopra at MTV Music Awards 2013 02