Shibani Dandekar at MTV Music Awards 2013

Shibani Dandekar at MTV Music Awards 2013