Zarine Khan at MTV Music Awards 2013 02

Zarine Khan at MTV Music Awards 2013 02